რჩევები მშობლებს – სასკოლო მზაობა

13

წამყვანი: ცირა ბარქაია – ადრეული განათლების და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი

პრაქტიკული რჩევები – „ანბანის აპლიკაცია“, „გეომეტრიული ფიგურები“ – ლუკა მაყაშვილი

კომენტარები